Наші друзі

Besucherzahler
счетчик посещений

 

 

69081, вул. Панфьорова, 146-А

Зв′яжiться з нами

Приймальна директора (061) 7096869
Електрона адреса: zvpym@ukr.net
Facebook: @motorobudivnyk
Instagram: @motorostroitel
Електрона адреса: zvpym@ukr.net
Приймальна комiсiя (061) 7096867
Гуртожиток (061) 7096865

Склад методичної комісії 2020-2021 н.р.
2020-09-24

План роботи методичної комісії класних керівників на 2020-2021 навчальний рік
2020-09-24

План роботи методичної комісії класних керівників на 2019-2020 навчальний рік
2020-03-19

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Виховна робота в училищі тісно пов’язана з навчальним процесом і спрямована на формування особистості, яка усвідомлює свою належність до українського народу, зберігає і продовжує українські культурно-історичні традиції, шанобливо ставиться до рідних святинь, української мови, історії, а також спрямована на забезпечення професійної самореалізації особистості.

У проведені виховної роботи педагогічні працівники керуються Конституцією України, Указами Президента України «Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики», «Про програму роботи з обдарованою молоддю», «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя», Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті та іншими законодавчими та нормативно-правовими актами.

Процес виховання у навчальному закладі будується на принципах педагогіки демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу.

Загальне керівництво виховним процесом здійснює директор училища, організатором виховної роботи є заступник директора з навчально-виховної роботи. У виховній роботі також беруть участь заступники директора, старший майстер виробничого навчання, керівник фізичної культури і здоров’я, викладачі, майстри виробничого навчання, бібліотекар, органи учнівського самоврядування, батьківський комітет.

Всі виховні заходи, які проводяться в училищі, спрямовані на виховання в учнів почуття національної гідності і самосвідомості, формування високих моральних якостей громадянина України, бережливого ставлення до соціальних, культурних цінностей українського народу.

Для створення атмосфери взаєморозуміння та співпраці педагогічний колектив навчального закладу значну увагу приділяє роботі з батьками учнів та особами, що їх заміняють. Вона включає такі основні напрями:

 • ознайомлення з умовами життя родини, з’ясування її психологічного клімату, особливостей поведінки дитини в родині;
 • вивчення рівня педагогічної культури батьків;
 • виявлення труднощів, які відчувають батьки у вихованні дитини;
 • виявлення позитивного досвіду родинного виховання, з метою його вивчення та розповсюдження;
 • здійснення колективного, диференційованого та індивідуального педагогічного впливу на батьків на основі ретельного аналізу середовища;
 • допомога батькам у підвищенні їхньої педагогічної культури, організації родинного життя як джерела самовиховання дитини, залучення батьків до організації виховної роботи в училищі;
 • вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи з батьками з питань сімейного виховання;
 • проведення «круглих столів», лекцій, засідань батьківських комітетів, створення банків науково-методичної інформації з проблем сім’ї, роботи з батьками та родинного виховання.
2018-01-12

ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ

Методична комісія класних керівників та кураторів навчальних груп є структурним підрозділом методичної служби училища та внутрішньоучилищної системи керування виховним процесом, однією з форм методичної роботи, яка координує методичну та організаційну діяльність класних керівників та кураторів навчальних груп.

Уся діяльність методичної комісії здійснюється на основі педагогічного аналізу, планування роботи як на поточний період, так і на перспективу згідно з концепцією виховання дітей та молоді, програмою розвитку училища і передбачає багатопланову та різноманітну за змістом і формами роботу з метою інтелектуального та емоційного розвитку молодого покоління, формування його ціннісних орієнтацій, соціальних, етичних і естетичних ідеалів, одержання необхідних знань і розвиток умінь, набуття першого досвіду творчої діяльності, соціального захисту учнів-сиріт, дітей-інвалідів та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Зміст роботи методичної комісії має переважно інформаційно-консультативне, психолого-педагогічне, методичне спрямування.

Діяльність методичної комісії спрямовується на виконання таких завдань:

 • удосконалення науково-теоретичної, психолого-педагогічної, загальнодидактичної, методичної і фахової підготовки класних керівників із питань педагогіки та психології;
 • озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знаннями сучасних форм і методів виховної роботи;
 • здійснення інформаційно-нормативного, методичного, психологічного забезпечення класних керівників;
 • вивчення, узагальнення та впровадження перспективного педагогічного досвіду роботи;
 • обмін класних керівників досвідом успішної педагогічної діяльності;
 • створення умов для професійного зростання, самоосвіти, дослідницької і творчої діяльності класних керівників;
 • забезпечення засвоєння і впровадження класними керівниками найефективніших педагогічних технологій, методик і технік виховання учнів;
 • забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів;
 • координування планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів навчальних груп;
 • здійснення керівництва творчою діяльністю педагогічних працівників;
 • сприяння становленню і розвитку виховної роботи навчальних груп.

Методична комісія стоїть на позиціях застосування у виховній роботі принципів:

 • демократизації, який передбачає рівноправність, але різнозобов’язаність учасників педагогічної взаємодії, їх взаємоповагу, що викликає у вихованців позитивну відкритість до сприймання громадянських цінностей: щирості, доброти, справедливості, доброзичливості тощо;
 • самоактивності й саморегуляції, який формує у вихованців здатність до самокритичності, громадянську позицію особистості, почуття відповідальності;
 • комплексності й міждисциплінарної інтегрованості, що передбачає встановлення у процесі виховання тісної взаємодії та поєднання навчального й виховного процесів, зусиль сім’ї, училища та молодіжних організацій;
 • культуровідповідності, що передбачає органічну єдність виховання з історією та культурою народу та забезпечує наступність і єдність поколінь;
 • інтеркультурності, що передбачає інтегрованість національної культури у загальнолюдську культуру;
 • гармонізації родинного і суспільного виховання, що полягає в об’єднанні і координації виховних зусиль усіх суспільних інституцій;
 • єдності сім’ї та училища у питаннях виховання.

Методична комісія у своїй діяльності підзвітна директору училища, педагогічній раді та методичній раді училища.
2018-01-12

Нормативно-правова база роботи методичної комісії
2019-03-28

Виховна тема навчального закладу
2018-01-12

Відомості про класних керівників та кураторів навчальних груп

 

 
2019-12-09